Department of English
Academic Supervisors
Mrs.Vinodhini Prabhakar M.A.,B.Ed. (Std :9-12)
(Std :6-8)
(Std :1-5)
Faculty Members
Mrs.Shoba Sadagopan M.A.,B.Ed., Mrs.C.Devi Deivanai M.A.,M.Ed.,
Mrs.Eugina Berdeth Morris M.A.,B.Ed., Mrs.Uma Subramanian M.A.,B.Ed.,M.Phil.,
Mrs.M.P.R.Kalaivani M.A.,M.Ed.,M.Phil., Mrs.Kamatchi Sridharan M.A.,B.Ed.,
Mrs.J.Femila Albert M.A.,B.Ed., Mrs.K.Gajalakshmi M.A.,B.Ed.,
Mrs.Pamila E M.A.,B.Ed., Mrs.Reshma Suresh M.A.,B.Ed.,
Mrs.Nirmala Anand M.A.,B.Ed.,M.Phil Mrs.R.Sophia M.A.,B.Ed.,
Mrs.Geetha Unni Krishnan M.A.,B.Ed., Mrs.Vani Priya M.A.,B.Ed.,
Mrs.K.S.Padmaja B.A.,B.Ed., Mrs.Asha Ashok M.A.,B.Ed.,
Mrs.C.A.Violet B.A.,B.Ed., Mrs.B.Hemalatha M.A.,M.Ed.,M.Phil.,
Mrs.K.Karpagam M.A.,B.Ed.,M.Phil., Mrs.Ponmalar Lincy Rani M.A.,B.Ed.,M.Phil.,
Mrs.Sharmilee Ramesh M.A.,B.Ed., Mrs.Miriam Veronica M.A.,B.Ed.,M.Phil.,
Mrs.Sindhu Rajkumar M.A.,B.Ed.,M.Phil., Mrs.Hena Epsibha P M.A.,B.Ed.,
Mrs.K.Nimmi M.A.,B.Ed., Mrs.Rani Narayanan M.A.,B.Ed.,
Mrs.Aneetha Cherian, M.A.,B.Ed., Mrs.M.Bhavani, M.A.,B.Ed.,
Mrs.R.N.Sumithra Devi B.A.,B.Ed., Mrs.V.Parimala B.A.,B.Ed.,(K.G.Trained)
Miss.Vinotha Annam V M.A.,B.Ed.,Dip.in French Mrs.Grace Delta Gnanatheeba B.Sc.,M.A.,M.Phil
Mrs.A.Geetha B.Sc.,M.A.,M.Ed.,M.Phil., Mrs.S.Rajeswari B.A.,M.A.,B.Ed.,
Mrs.K.S.Akshaya B.A.,B.Ed., Mrs.A.Willce Jesentha B.A.,B.Ed.,
Mrs.A.Preethi B.A.,B.Ed., Mrs.L.Jemima Cynthia B.Sc.,M.A.,B.Ed.,
Mrs.A.Padmavathy M.A.,B.Ed.,M.Phil., Mrs.Mabel Elizabeth Thomas M.A.,B.Ed.,
Mrs.Shafali Anup Krishnan M.Com.,B.Ed., Ms.Magadalene Regina B.A.,B.Ed.,
Mrs.G.Subha M.A.,B.Ed.,